/  Usługi   /  Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Na czym polega?

Terapia pedagogiczna ma na celu stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi i trudnościami w nauce. To proces długotrwałych oddziaływań o charakterze pedagogicznym. Ma na celu pomoc dziecku, w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych. Istotne w procesie terapii jest nastawienie na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego.

 

Dla kogo?

W zajęciach z terapii pedagogicznej uczestniczą dzieci, które:

  •  mają trudności z pisaniem, czytaniem bądź liczeniem
  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
  • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z zaburzeniami rozwoju, z deficytami w rozwoju)
  • z zakłóceniami funkcji wzrokowych i słuchowych,
  • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
  • zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych,
  • z zaburzeniami mowy,
  • z zaburzeniami zdolności matematycznych,
  • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.