/  Usługi   /  Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka

NA CZYM POLEGA?

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka – jest to proces, którego celem jest wyjaśnienie przyczyn trudności w niepowodzeniach szkolnych lub w zachowaniu. Proces diagnozowania i jego wynik ma charakter wieloaspektowy. Każdy zgłoszony problem ma swoją specyfikę, która wpływa na dobór czynności diagnostycznych. Dlatego stosuje się różnorodne metody i techniki badawcze.
Podstawową formą jest wywiad (dostarcza on wiadomości o najwcześniejszych latach życia, opiera się na informacji uzyskanych od rodziców), rozmowa, obserwacja oraz testy psychologiczne i pedagogiczne. W procesie diagnozowania używane są wystandaryzowane, rzetelne, trafne i wiarygodne testy, między innymi z pracowni testów psychologiczno-pedagogicznych. Służą one do oceny rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego, a także językowego.

Opinia wydawana po badaniu jest adekwatnym opisem badanego, podaje istotne cechy jego funkcjonowania oraz zawiera zalecenia, czyli realny plan pomocy w szkole oraz w środowisku rodzinnym.

Na diagnozę do Poradni Emedea mogą się zgłosić rodzice z dziećmi, w celu przeprowadzenia diagnozy:

  •  dysleksji
  •  dysortografii
  •  dysgrafii
  •  dyskalkulii
  •  dojrzałości i gotowości szkolnej
  •  funkcjonalna dotycząca aktualnego poziomu rozwoju dziecka
  • diagnozy intelektu
  • badania psychologicznego w kierunku wczesnego wykrywania sygnałów, zaburzeń i opóźnień w rozwoju
  • określenie słabych i mocnych stron funkcjonowania dziecka, na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych
  • badania psychologicznego w kierunku wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych

 

Kontakt