/  Usługi   /  Komunikacja PECS – Zajęcia z pedagogiem specjalnym
Komunikcaja PECS

Komunikacja PECS – Zajęcia z pedagogiem specjalnym

Komunikacja PECS - Na czym polega?

Komunikacja PECS  – jest to metoda komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Metoda umożliwia skuteczną wymianę informacji od spontanicznego wyrażania próśb aż do rozwijania umiejętności budowania zdań. Kolejno w bardziej zaawansowanych fazach naucza się odpowiadania na pytania i komentowania.

Założenia metody PECS bazują przede wszystkim na zasadach stosowanej analizy zachowania. Zachowania komunikacyjne są systematycznie nauczane za pomocą stosowania procedur podpowiadania (i ich wycofywania) oraz strategii wzmacniania.

W trakcie wprowadzania PECS wyróżniamy 6 faz odpowiednie następujących po sobie. Nie są stosowane podpowiedzi słowne, które eliminują w znaczącym stopniu uzależnienie się od nich w toku nauczania.

Konsultacje odbywają się w domu, w szkole lub w innych instytucjach społecznych.

Dla kogo?

Godne uwagi! PECS przeznaczony jest przede wszystkim dla osób w każdym wieku posiadających rozmaite trudności komunikacyjne, poznawcze i fizyczne. Rozwijanie komunikacji poprzez PECS ma wpływ na rozwój niezależnej, a także mowy czynnej oraz wykształcenie komunikacji funkcjonalnej, która jest natychmiastowo użyteczna.

Komunikacja PECS  – Zajęcia kierujemy do dzieci z:

  • zaburzeniami ze spektrum Autyzmu
  • niepełnosprawnością intelektualną
  • zaburzeniami rozwojowymi
  • niepełnosprawnością sprzężoną
  • zespołem wad genetycznych
  • opóźnionym rozwojem mowy

Dodatkowo prowadzimy zajęcia z Pedagogiem Specjalnym z elementami terapii behawioralnej

 

Niewątpliwie jest to proces długotrwałych oddziaływań o charakterze terapeutycznym. W zajęciach z pedagogiem specjalnym z elementami terapii behawioralnej dominuje przede wszystkim podejście pozytywne. Podczas zajęć skupiamy się na wzmacnianiu zachowań prawidłowych (akceptowalnych społecznie) oraz wygaszaniu zachowań nieprawidłowych (nieakceptowanych społecznie), przy czym wygaszanie następuje nie przez wzmocnienie negatywne, ale przez brak wzmocnienia pozytywnego. Istotne w procesie terapii jest nastawienie na współpracę z rodzicami.

Głównym celem terapii jest bez wątpienia wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – emocjonalnym, poznawczym, społecznym, fizycznym.

Podczas zajęć stawiamy na wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz na pokonanie trudności, przy równoczesnym wzmacnianiu pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.

Metody pracy z dzieckiem dobieramy odpowiednio w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek i poziom rozwoju.

Kontakt
Facebook